Gedragsregels

Mondkapjes

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Verblijf in de school

De toegang tot de school en het schoolgebouw is uitsluitend voorbehouden aan de eigen leerlingen. Het is niet toegestaan anderen mee te nemen naar school of naar het schoolterrein. De school is vanaf 8.00 uur open. Als de bel gaat, gaan leerlingen naar het lokaal. Na de laatste les gaan leerlingen naar huis, behalve in geval van activiteiten die door of namens de school worden georganiseerd.

Verblijf tijdens pauzes en tussenuren

Leerlingen mogen alleen pauzeren in aula 1 en aula 2, in de hal ter hoogte van de roze ramen en buiten op de schoolpleinen. Leerlingen pauzeren niet bij de kluisjes, in de garderobe, in de gangen, en voor lokaal C010, vanwege de lessen die daar dan zijn. Leerlingen die beginnen aan de korte ochtendpauze of aan de lunchpauze gaan zo snel mogelijk weg uit het lokaal en uit de gangen. Leerlingen die stoelen in de aula verplaatsen zetten deze voor vertrek aangeschoven terug aan tafel. Tijdens tussenuren en voor 8.20 u. mogen leerlingen alleen verblijven in de aula’s, studieplekken en op het schoolplein.

Mediatheek en leerlingwerkplekken

Leerlingen kunnen in stilte werken in de mediatheek, boven de mediatheek en aan de tafels in gebouw B. Leerlingen storen elkaar niet in de mediatheek. Eten, snoepen of drinken is in en boven de mediatheek niet toegestaan. In de mediatheek zijn jassen en tassen verboden. Leerlingen kunnen gratis boeken lenen bij de mediatheek op vertoon van het schoolpasje. Niet op tijd terug brengen van boeken levert boete op.

Gebruik van het buitenterrein

Leerlingen mogen tijdens pauzes en tussenuren op het schoolplein verblijven. Het gebruik van de patio is alleen voorbehouden aan leerlingen uit klas 1. Leerlingen mogen ook pauzeren op het grasveld voor de school. Leerlingen pauzeren niet voor de hoofdingang, op het parkeerterrein of bij de fietsen. De uitgangen van de kluisjesingang moeten vrij blijven. Leerlingen van de klassen 1 en 2 verlaten de school nooit in pauzes of tijdens tussenuren.

Verwijdering uit de les

Leerlingen spannen zich in om het onderwijsproces goed te laten verlopen. Leerlingen zijn verplicht alle boeken, schriften en verdere benodigdheden bij zich te hebben. Een leerling die, naar het oordeel van de docent, een goede voortgang van de les verstoort, is verplicht de les te verlaten, als de docent dat verlangt. De verwijderde leerling meldt zich direct bij de medewerker verzuim, of bij afwezigheid daarvan, bij de afdelingsleiding. Nadien informeert de docent de afdelingsleiding en geeft aan welke maatregel is getroffen.

Eten, drinken en afval

Leerlingen gooien afval, zowel binnen als buiten, altijd in de afvalbak. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de tafel waaraan ze zitten en voor het afval rondom de directe zit- of staplaats. Aanwijzingen van personeel met betrekking tot het opruimen van afval worden direct opgevolgd. De catering is geopend in de ochtend- en de lunchpauze. Leerlingen mogen alleen kleine zakjes chips of andere eetwaren en blikjes drinken mee naar school nemen. Grootverpakkingen eten of drinken worden in beslag genomen.

Schoolpasje

Alle leerlingen krijgen een schoolpasje dat jaarlijks wordt vernieuwd. Leerlingen hebben het schoolpasje altijd bij zich, en zijn verplicht zich tegenover personeelsleden met behulp van het pasje te legitimeren, bijvoorbeeld bij controle van absenties, of te laat komen, of tijdens de dagelijkse surveillance in pauzes of tussenuren. Ook voor deelname aan buitenlesactiviteiten (bijvoorbeeld schoolfeesten of excursies) is het schoolpasje verplicht. Op vertoon van het pasje heeft de leerling recht op toegang tot computers op school en kunnen boeken worden geleend bij de mediatheek. Bij verlies van het schoolpasje is de leerling verplicht, tegen betaling van €6,-, een nieuw schoolpasje aan te vragen. De firma Van den Berg fotografie maakt de foto's voor de schoolpas. Hiertoe stellen wij hen gegevens van de leerlingen beschikbaar

Fietsen, brommers en scooters

Fietsen, bromfietsen en scooters mogen alleen op daartoe aangewezen plaatsen worden geparkeerd. Verkeerd geparkeerde fietsen, bromfietsen en scooters worden verwijderd en/of aan de ketting gelegd. De ketting wordt om 17.00 uur verwijderd. Het is verboden met bromfietsen en scooters over het schoolterrein te rijden.

Telefoons e.d.

Voor het gebruik van smartphone én soortgelijke apparatuur gelden de volgende regels: 

  • in de leslokalen staat de telefoon uit en is ieder gebruik ervan verboden, tenzij de docent anders beslist; 
  • fotograferen, filmen en het spelen van muziek op de luidspreker is niet toegestaan op het terrein van de school (binnen én buiten); 
  • bellen is alleen toegestaan buiten het schoolgebouw (dus wel op het schoolplein); 
  • andere toepassingen zijn alleen toegestaan in aula’s, gangen en buiten het gebouw; 
  • bij overtreding van deze regels wordt de telefoon of het soortgelijke apparaat ingenomen. Om 16.30 uur kan de telefoon worden afgehaald bij de loge. In geval van herhaalde overtreding kan deze maatregel (telkens om 16.30 uur afhalen) diverse dagen achter elkaar worden toegepast.

Liften

Het gebruik van liften is alleen toegestaan aan personeel, en aan leerlingen die daarvoor een pasje hebben van de conciërge. Pasjes worden verstrekt aan leerlingen die al dan niet tijdelijk een handicap hebben, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van de trap.

Roken

Leerlingen mogen niet roken in het schoolgebouw en evenmin op de buitenterreinen van de school, inclusief het schoolplein, het parkeerterrein en de fietsenstallingen. Dit verbod geldt voor alle leerlingen.

Drugs

Het in bezit hebben van drugs of drugsgebruik wordt niet getolereerd.

School en veiligheid

Er bestaat een samenwerkingsverband van de scholen in Tilburg en Goirle, met de politie, justitie en Stichting Halt, onder de naam ‘De Veilige School’. Het doel is de bevordering van een veilig klimaat op en rond de school. Bij strafbare feiten in en rondom de school, of in relatie tot de school, doen we altijd melding/aangifte bij de politie. Hierbij moet gedacht worden aan vormen van fysiek of psychisch geweld, diefstal, digipesten, vernieling, seksuele intimidatie, en ook het bezit van (nep) wapens, drugs, alcohol of gestolen goederen. In samenspraak met de politie vinden er periodiek preventieve controles plaats van eigendommen in tassen en kluisjes op verkeerde bezittingen.

PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
15 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
13 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
31 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen