Oudervereniging

‘School maak je samen’ is het motto, en daarvoor is een open contact tussen schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk. Een actieve bijdrage van een afvaardiging van de ouders is hiervoor noodzakelijk.
Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Per leerling wordt aan ouders een vrijwillige, ouderbijdrage gevraagd. Daaruit is een klein gedeelte voor de oudervereniging geoormerkt om daarmee ondersteuning te kunnen geven voor activiteiten en voorzieningen op school die buiten de reguliere begroting vallen. De afgelopen jaren is subsidie toegekend voor de aanschaf van een laptopkar, de spiegels bij natuurkunde, een bijdrage voor het nieuwe mobiele podium en een activiteit voor het 150-jarig lustrum.

De oudervereniging stelt zich ten doel:
mede richting te geven aan de doelstellingen en de identiteit van het Koning Willem ll College, in contact met de medezeggenschapsraad
in overleg met de schoolleiding aandacht schenken aan zaken die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen, het didactische klimaat.
een financiële bijdrage te leveren aan - niet door de overheid gesubsidieerde - voorzieningen die ten goede komen aan het onderwijs, aan leerlingen en hun welbevinden op school.

Ouderraad

De ouderraad - waarvoor elke ouder zich kandidaat kan stellen - vormt het vrijwillige bestuur van de oudervereniging. De ouderraad vergadert zesmaal per jaar en legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af over beleid en bestedingen. De Jaarvergadering gaat altijd vergezeld van een thema-avond, waarin een actueel en informatief onderwerp op luchtige wijze wordt belicht. Het ouderpanel kiest het onderwerp.

De ouderraad wil de vertegenwoordiger zijn van alle ouders en een brug zijn tussen school en ouders. De ouderraad fungeert als klankbord voor schoolleiding, en geeft advies over actuele onderwerpen binnen school, zoals een nieuw schoolplan, de toetsing en cijfergeving, veiligheid in en rond de school, de leefbaarheid in het gebouw, of de catering.

Het ‘ouderpanel’  bestaat nu uit 150 ouders, die driemaal per jaar enkele vragen krijgen over een actueel onderwerp.

Suggesties, ideeën of signalen die u wilt neerleggen bij de ouderraad zijn altijd van harte welkom bijvoorbeeld via onderstaand mailadres. Nog beter: neem zitting in de ouderraad. De ouderraad moet jong en fris blijven en vele handen maken licht werk!
ouderraad@willem2.nl.

Leden ouderraad

Erik de Ridder (voorzitter)
Dennis Schoormans (penningmeester)
Maartje Dolkemade (secretaris)
Thera van Sleeuwen
Patrick Robben
Sjoerd Pistorius
Karlijn Schellekens
Nick Heijder

Subsidieaanvragen

De ouderraad gebruikt een deel van haar geldmiddelen voor het verlenen van subsidies aan projecten, leermiddelen en activiteiten die niet door de school zelf kunnen worden gefinancierd.

voorbeelden van in het verleden verleende subsidies zijn:

- laptopkar
- natuurkunde spiegels
- bijdrage nieuw podium

De voorwaarden voor het indienen van de aanvraag zijn:
• Aanvragen dienen uiterlijk op 15 september van het nieuwe schooljaar te worden ingediend. Na goedkeuring in de ouderraad worden deze in de begroting van het nieuwe schooljaar opgenomen welke ter bespreking en toelichting op de agenda komt van de ouderraad jaarvergadering (begin november);

• Aanvragen dienen minimaal te zijn voorzien van een doelomschrijving en een begroting. Indien van toepassing dient ook een uitvoeringsplan te worden toegevoegd.

• Aanvragen kunnen ingediend worden door (school)personeel, ouders en door leerlingen.

• Toegekende subsidies die niet voor het einde van het betreffende schooljaar worden benut, komen automatisch te vervallen en dienen opnieuw ter beoordeling te worden aangeboden aan de ouderraad.

Richtlijnen voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag zijn :
• De besteding dient ten nut te zijn van een brede groep leerlingen op de school.

• Er zijn geen andere financieringsbronnen voor beschikbaar;

• Bestemming van de subsidie maakt de school aangenamer / sfeerverhogend;

• De bestemming dient een cultureel dan wel innovatief doel te ondersteunen;

• De bestemming omvat een luxe, iets extra's wat niet uit reguliere middelen van de school bekostigd kan worden

• Het betreft geen algemene leermiddelen;

• Elke subsidie heeft het karakter van een eenmalige investering. Eventuele exploitatiekosten worden niet in de toekenning meegenomen en dienen door de school zelf of derden te worden gedragen.

Neemt u contact op met de ouderraad als u een verzoek wilt indienen. (ouderraad@willem2.nl)
PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
15 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
13 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
31 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen