De MR

De medezeggenschapsraad (MR) van het Koning Willem II College bestaat uit 16 personen uit verschillende geledingen van de school: 4 ouders, 4 leerlingen en 8 personeelsleden (docenten en onderwijsondersteunend personeel).

De MR heeft als taak de openheid in de school te bevorderen. Daarom heeft hij regelmatig contact met de schoolleiding en met het bestuur. De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen. Voorbeelden: de lessentabel, het formatieplan, de begroting, het lesrooster, de vakantieregeling, toetsweken, veiligheid in en om de school. In het bijzonder bespreekt de MR het beleid van schoolleiding en bestuur. Zij heeft daarbij twee belangrijke rechten, te weten adviesrecht en instemmingsrecht. Welk recht op enig moment mag worden toegepast staat precies beschreven in het MR-reglement.
De MR komt acht keer per schooljaar op een avond bijeen om te vergaderen. De personeelsgeleding vergadert elke week op een daarvoor ingeroosterd uur.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar de secretaris. U kunt ook altijd één of meer leden aanspreken. Zitting hebben:

Leerlingen
Mohamed Choyoua
Geeke van Gorp
Julia Knosala
Amber Bonhof

Ouders
Suzanne Bollen (voorzitster)
Sabien Cools
Ad Winters
Anita van de Vijver

Personeel
N.J.J.M. Brekelmans
C.A.M. Krahmer
L. Kockmann
J. Martens
drs. P.E.J.M Nuijten
R.J.O Pothuizen
ir. H.E.P. de Swart (secretaris) R.J.H.M. van de Wetering

 

Vergaderdata 2019-2020
maandag 23-09-2019
woensdag 11-12-2019
maandag 17-02-2020
donderdag 19-03-2020
dinsdag 14-04-2020
maandag 18-05-2020
maandag 22-06-2020

 

Als u de verslagen van de vergaderingen wil inzien, kunt u zich richten tot de secretaris van de MR.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Over zaken die het gezamenlijke belang van de twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangaan (het Beatrix College en het Koning Willem ll College), adviseert of beslist de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Namens onze school hebben zitting C.A,M Krahmer, R.J.O Pothuizen, Suzanne Bollen en Mohamed Choyoua.Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl